Politika

Škanj: Zaključimo ovo poglavlje Ploča!

plinovod by 057.info

Poštovani sugrađani !

Rok podnošenja primjedbi na predstavljeni Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske je istekao 14. srpnja 2015. godine. Kao što smo 17. lipnja 2015. ukazali (link na skanj.com), tako i sad ukazujemo na potrebu šireg društvenog angažmana kako bi se formalno predvidio i definirao širi kontekst razvoja Ploča.
Želimo ukazati da se naš Grad, bez obzira što to nije utemeljeno na njegovom interesu kao ni na strategijskoj potrebi RH i dalje dovodi u kontekst povoljnog područja za izgradnju termoenergetskih pogona (termoelektrana).
U Prostornom planu naše Županije možete pročitati: „Zadržava se obveza istraživanja iz Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske radi određivanja najpovoljnije lokacije termoenergetskih objekata na obalnom području Dalmacije južno od Zadra i sjeverno od Ploča.“
Kao i: „Moguća odstupanja u pogledu rješenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije elektroenergetskih građevina utvrđenih ovim Planom, radi usklađenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima, neće se smatrati izmjenama Plana“.

Dok u Nacrtu prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (u poglavlju 4.4. razvoj energetskog sustava) možete pročitati: „TE na prirodni plin- Do 2020. godine potrebna je izgradnja termoelektrana na plin ukupne snage od barem 1.200 MW. S obzirom na manji utjecaj na okoliš, prihvaćanje javnosti i jednostavan postupak lociranja i licenciranja, otvorenost tržišta električnom energijom u regiji i dostupnost najpovoljnije tehnologije omogućit će preferiranu gradnju plinskih termoelektrana. Poželjna je izgradnja plinske termoelektrane uz planirani obalni magistralni plinovod od Dugopolja do Ploča kao velikog točkastog potrošača.“


Iz prikaza na karti (u Nacrtu prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske str. 144) vidimo da je simbol Lokacije za istraživanje smještaja TE na plin pozicioniran u Pločama. I to na području neposredno iza Ploča u smjeru Gradca.

te-plin-01

Ako sad pogledate odvojke planiranog magistralnog plinovoda (izvod iz Prostornog plana DNŽ) iz mjerno redukcijske stanice (zeleni kružić sjeverno od zaseoka Puljani), uočit ćete da simbol Lokacije za istraživanje smještaja TE na plin na području Baćine (uvala Dobrogošće) i nije baš slučajno postavljen. Pogotovo imajući u vidu zasebnu granu magistralnog plinovoda koja se u Malom moru spaja sa granom plinovoda koja prolazi kroz Luku Ploče.

te-plin-02

Dodatno skreće pozornost činjenica da su kao prioriteti i strateška usmjerenja prostornog razvoja naznačene sljedeće aktivnosti:
– U Državnom prostornom planu definirati lokacije za nove energetske građevine državnog značaja, a u skladu s Uredbom i Strategijom energetskog razvoja RH,
– U prostornim planovima regionalnog i lokalnog značaja definirati lokacije za nove energetske građevine i
– Povezivanje baze podataka energetskog sektora s ISPU-om.

Dragi sugrađani, u svemu ovome je bitno uočiti sljedeće:
– Bez obzira što se u tekstualnom dijelu spomenutog Nactra spominje trasa plinovoda Dugopolje-Ploče, kao potencijalna za izgradnju TE, simbol na karti sugerira Ploče kao mikrolokaciju. Ovo „zbunjuje“ jer je u PP Dugopolja već predviđena TE, a koja, kao što vidite, na karti u predloženom Nacrtu uopće nije prikazana.
– Izmjene i dopune PP naše Županije (siječanj 2015.) omogućavaju eventualnu izgradnju TE na plin sjeverno od Ploča, uz kako kažu, moguća odstupanja u pogledu rješenja lokacije elektroenergetskih građevina koja se neće smatrati izmjenama Plana, radi usklađenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima. (ovo kao mikrolokaciju uključuje trase magistralnih plinovoda iza mjerno redukcijske stanice (zeleni kružić sjeverno od zaseoka Puljani) pa i same Ploče).
– Pošto je PP DNŽ kao plan nižeg reda usvojen u siječnju 2015., a Državni prostorni plan još nije izrađen, jer on proizlazi iz Nacrta Strategije prostornog razvoja RH o kojoj upravo raspravljamo, možemo reći da je TE na prirodni plin prihvatljiva za PP DNŽ. Ovakav PP DNŽ, iako ne sugerira, definitivno se i ne suprotstavlja definiranju Ploča kao mikrolokacije za TE i u Državnom prostornom planu.
– Planirana izgradnja termoelektrana na Jadranskoj obali je u suprotnosti s odredbom čl.5. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Narodne novine RH, br.133/13, 152/14 ) iz više razloga (ekonomski neopravdan jer bi RH ovisila o uvoznom energentu (ugljen, plin) iziskuje ogromne količine vode za svoj rad, čime bi ugrozila cijelu populaciju ljudi, ugrozila okoliš i floru i faunu; oštetila i ekonomski srozala cijeli niz drugih djelatnosti na području (poljoprivreda, turizam, ribarstvo, stočarstvo, marikultura, zaštićeni krajobraz i rijetke vrste ptica i riba kojima je to specifično stanište… povećala emisiju CO2 ( staklenički plinovi ) u suprotnosti s Direktivom o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) – ujedno bi RH morala plaćati kvote za štetne emisije CO2, što je opet ekonomska šteta za RH; problem radioaktivnog i ostalih vrsta opasnih otpada, povećani troškovi zdravstva i sanacije okoliša, obeštećenja ostalih stanovnika zbog gubitka uvjeta za neometan život i rad (tužbe i odštete koje bi RH morala plaćati pa i po Odlukama Europskog suda za ljudska prava )…

Kad svemu ovome nadodamo „vizionarski“ ulaz PPD-a u vlasničku strukturu Luka Ploče d.d. možemo pretpostaviti, ili bar sumnjati u klijentelizam, a da nam ne zamjere aktualni klijenti.
Iako je izgradnja magistralnog plinovoda još uvijek daleko od Ploča, a izgradnja TE na prirodni plin u ovom trenutku neizvjesna, mi ipak ne pušemo na hladno jer slično su počele i „pripreme“ za TE na ugljen u Pločama. Jasno je da TE na prirodni plin u Baćini, Pločama ili negdje oko Ploča je nastojanje (zna se koga) koje želi ostvariti svoju legitimnost u dokumentima prostornog planiranja na svim razinama.
Mi iz Škanja vjerujemo da postoji alternativa toj i takvoj budućnosti Ploča. Vjerujemo u razvojne potencijale izvan ponuđene prljave industrije, koja ne da nije razvojna već u odnosu na javno dobro predstavlja korak nazad u svakom smislu. Te potencijale vidimo u drugačijoj poslovnoj politici Luke Ploče, turizmu, poljoprivredi i sl. Želimo da se Ploče i cijela Donja Neretva spominju u kontekstu turizma i prehrambene, a ne samo energetske neovisnosti RH. Vjerujemo da su energetska postrojenja na fosilna goriva štetna i nama nepotrebna. Kao takva su stvar prošlosti, a inzistiranje na njima u ovom našem području ima veze isključivo s privatnim interesom i potrebama izvan granica RH (Aluminij Mostar i slični potrošači).

Kad je proizvodnja energije u pitanju želimo sve zainteresirane podsjetiti na sljedeći podatak. Insolacija ima izrazito povoljne vrijednosti u ovom našem Bogom danom prostoru, a iznosi 2704,8 sati na godinu ili 7,4 sata dnevno, što je valjda jasna preporuka svim energetičarima, ma gdje god bili i za koga god radili.
Upravo zato vjerujemo da prljava industrija koja nam se nudi guši poželjne razvojne potencijale neposredne okoline, a i same Luke Ploče.
Dragi sugrađani, reagirali smo argumentiranim prigovorom prema Ministarstvu graditeljstva i PU na predloženi Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja RH, jer više je nego očito da projekt izgradnje termoelektrane na ovom području, bilo na ugljen ili plin ne može biti strateškom investicijom te da nijedna struka to ne bi odobrila, osim onih koji imaju osobnih interesa. Prigovor ima za cilj spriječiti planiranje TE na prirodni plin kao i na sva fosilna goriva na području našega Grada i cijele DNŽ.
U tom duhu apeliramo i pozivamo na što veće zajedništvo i što je moguće širi društveni angažman javnog, poslovnog i civilnog sektora kako bi zaključili ovo poglavlje i jednom za uvijek spriječili planiranje i ucrtavanje ovog područja kao lokacije za velike energetske objekte za potrebe drugih interesnih skupina… bilo kakve termoelektrane, nuklearke, energane, kogeneracijske ili koje druge spalionice bjelosvjetskog otpada na kojem bi strani investitori i pojedini nesavjesni građani zaradili, a mi svi imali štetu i status kolateralne žrtve.

S poštovanjem !
Vaši iz Škanja

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni