Politika

Objavljen Natječaj za ravnatelja ustanove Dom sportova Ploča

Dana 03.03.2021. godine objavljen je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča.

Na temelju Zakona o Ustanovama (NN (76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), Statuta ustanove te odluke Upravnog vijeća Doma športova Ploča od 15.01.2021. raspisuje se

N A T J E Č A J


za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča

Za ravnatelja/icu Ustanove može biti imenovana osoba koja:
– ima završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu ili višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),
– ima najmanje dvije godina radnog staža , te
– se odlikuje upravljačkim, stručnim, radnim, organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
–  Životopis,
–  Dokaz o stručnoj spremi (diplomu ili ovjerenu presliku),
–  Domovnicu ili ovjerenu presliku,
–  Dokaz o radnom stažu u trajanju najmanje 2 godine (potvrda HZMO-a ili e- zapis)
–  Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti i program rada Ustanove za mandatno razdoblje.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici za pismo, s naznakom:»Natječaj za
ravnatelja/icu-ne otvarati»na adresu:Dom športova Ploča, 20340 Ploče, Tina Ujevića 1.

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u zakonskom roku.

Dom športova Ploča
Ploče

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni