Politika

Mijo Šuman: Na dan 31.12.2022. godine, Obveze (dug) Grada Ploča 12.439.338 kn, kumulirani manjak 6.641.898 kn, unatoč ostvarenim prihodima od fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna od 44.799.801 kn u razdoblju od 5 godina (2018-2022)

Grad Ploče je na svojim internet stranicama objavio financijske izvještaje za 2022. godinu.

Naime, sukladno članku 144., stavku 8., Zakona o proračunu (NN 144/21) i članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Grad Ploče mora izraditi i predati na FINU financijska izvješća do 15.2. tekuće godine za prethodnu godinu, i u roku 8 dana nakon predaje objaviti ih na svojim internet stranicama.

Analizirajući izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS) utvrđeno je da je Grad Ploče u 2022. godini ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 54.812.915 kn (u ovaj iznos je uključeno zaduženje od HBOR-a u iznosu od 2.181.187 kn) i ukupne rashode i izdatke u iznosu od 53.779.100 kn, dakle ostvaren je višak u iznosu od 1.033.815 kn. 


Obzirom da je u poslovnim knjigama Grada Ploča na dan 31.12.2021. kumulirani manjak iznosio 7.675.713 kn, sa viškom koji je ostvaren u 2022. godini kumulirani manjak na dan 31.12.2022. godine iznosi 6.641.898 kn, kojeg će trebati pokriti u sljedećim poslovnim razdobljima, odnosno proračunskim godinama.

Analizirajući izvještaj o obvezama (OBVEZE), utvrđeno je da stanje ukupnih obveza tj. duga Grada Ploča na dan 31.12.2022. godine iznosi 12.439.338 kn, od tog iznosa 9.984.244 kn se odnosi na dospjele obveze, a 2.455.094 kn na nedospjele obveze.

 

Tablica:  Planirani i izvršeni prihodi proračuna Grada Ploča 2010-2022

Godina Plan proračuna Rebalans proračuna Izvršenje proračuna
2010 36.120.000 30.620.000 29.703.467
2011 39.800.000 36.920.000 30.717.423
2012 44.850.000 34.420.000 33.426.424
2013 43.400.000 30.590.000 24.158.230
2014 33.460.000 27.900.000 21.934.257
2015 30.200.000 24.250.000 26.951.693
2016 31.650.000 25.840.000 23.817.578
2017 36.480.000 30.720.000 31.701.379
2018 40.545.000 48.281.841 35.594.631
2019 50.800.000 54.826.996 43.311.794
2020 64.650.000 75.155.929 55.016.083
2021 74.000.000 62.489.058 43.687.314
2022 83.473.000  71.721.211 54.812.915 
2023 89.990.026

 

U navedenoj tablici prikazani su planirani i izvršeni prihodi proračuna Grada Ploča iz kojih se jasno mogu viditi odstupanja, koja u zadnje tri godine iznose gotovo 20.000.000 kn, a što dovoljno govori o načinu na koji upravljačka družina gradonačelnika Krstičevića pristupa planiranju proračuna. 

 

Ovdje svakako treba upozoriti na činjenicu da je stupanjem na snagu novog Zakona o proračunu, u članku 144. navedenog zakona, jasno propisana obveza za sve jedinice lokalne samouprave da na svojim internet stranicama objavljuju sve podatke vezano za trošenje proračunskih sredstava, na način da se objave sve fizičke i pravne osobe koje su primatelji sredstava iz proračuna. 

U nastavku dajemo izvadak iz Zakona o proračunu (NN 144/21):

Objava dokumenata i informacija o trošenju sredstava

Članak 144.

(8) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim mrežnim stranicama najkasnije u roku od osam dana od propisanog roka za njihovo podnošenje.

(10) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

(11) Objava informacija iz stavka 10. ovoga članka podrazumijeva najmanje objavu isplata iz proračuna, odnosno financijskog plana tijekom proračunske godine, objavu podataka o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdatka te objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući i njegov osobni identifikacijski broj, naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, osim informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima.

Stoga ovim putem apeliram na Grad Ploče da što prije počne primjenjivati navedene zakonske odredbe i na svojim internet stranicama objavljivati podatke o iznosima isplata i  primateljima proračunskih sredstava (naziv pravne osobe, odnosno ime fizičke osobe), jer su u suprotnom Zakonom o proračunu predviđene

XIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 156.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba:

  1. ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnik ne objave godišnje financijske izvještaje na svojim mrežnim stranicama najkasnije u roku od osam dana od propisanog roka predaje izvještaja (članak 144. stavak 8.)
  2. ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici javno ne objave informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da su te informacije lako dostupne, pretražive i strojno čitljive te u skladu s naputkom ministra financija iz članka 144. stavka 12. (članak 144. stavci 10. i 12.)

U nastavku ćemo prezentirati grafičke prikaze ostvarenja ključnih kategorija proračunskih prihoda Grada Ploča kroz dulje vremenske periode.

Navedeni graf prikazuje izvršenje ukupnih prihoda Grada Ploča u periodu od 20 godina, razdoblje 2003 – 2022, sam graf na vrlo slikovit način pokazuje stvarne mogućnosti fiskalnih kapaciteta proračuna Grada Ploča. Od 2018. uočava se rast ukupnih prihoda međutim to je dobrim dijelom posljedica izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, kojim su definirana sredstva fiskalnog izravnanja za one jedinice koje su ispod nacionalnog prosjeka ostvarenja poreza na dohodak po stanovniku, utvrđenog za sve gradove u RH kao referentna vrijednost.

Na ovom grafu se prikazuju ostvareni prihodi od fiskalnog izravnanja Grada Ploča u razdoblju od 2018 – 2022, iz samog grafa se uočava da je Grada Ploče iz državne riznice u tom razdoblju dobio sveukupno 44.799.801 kn.

Navedeni graf prikazuje izvršenje prihoda od komunalne naknade u razdoblju od 16 godina (2007-2022). Uočava se velika razlika u ostvarenju prihoda u 2019. u odnosu na 2020, razlog je taj što su neki veliki gospodarski subjekti svoju obveza za 2019. podmirili u 2020. godini. U 2022. došlo je do porasta izvršenja ovog prihoda zbog povećanja koeficijenta naknade za gospodarske subjekte na području Grada Ploča 

Graf prikazuje izvršenje prihoda od komunalnog doprinosa za razdoblje od 16 godina (2007-2022). Uočava se da su od 2014. godine prihodi od komunalnog doprinosa praktički na simboličnoj razini, velike investicije prvenstveno na lučkom području iz kojih je proizlazila obveza plaćanja komunalnog doprinosa dogodile su se u razdoblju 2007-2013 što je i vidljivo na grafu. U 2022. ostvaren je značajan prihod jer su trgovačke kuće Ribola i Plodine platile komunalni doprinos po najvećoj mogućoj cijeni koja proizlazi iz Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ploča.

Na navedenom grafu je prikaz ostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za razdoblje od 16 godina (2007-2022). Primjećuje se dvije godine u kojima je ovaj ostavreni prihod bio značajan, to su 2012. (prodan kompleks Brodometala) i 2020. (prodano zemljište Plodinama). Ostvarenje ove vrste prihoda ima jako veliki utjecaj na izvršenje ukupnih prihoda, promatrati u korelaciji sa Grafom 1.

Ovaj graf prikazuje ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak za razdoblje od 20 godina (2003-2022). Prirez porezu na dohodak na području Grada Ploča je uveden od 1.2.2015. i plaća se po stopi od 10%, ostvarenje ovog prihoda je cca. 1.700.000 kn godišnje i on je uključen u navedene iznose. Tri godine iskaču iz prosjeka (2018-2020) zato što je u ukupnom iznosu za te godine uključen iznos fiskalnog izravnanja jer su se tada sredstva fiskalnog izravnanja klasificirala kao prihod od poreza na dohodak, dok se od 1.1.2021. klasificiraju kao tekuća pomoć iz državnog proračuna, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Ovaj graf prikazuje povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama na području Grada Ploča za razdoblje od 20 godina (2003-2022). U 2021. imamo značajan rast povrata poreza zato što su uvedene dodatne porezne olakšice za mlade zaposlenike. Zadnje dvije godine praksa je da se povrat poreza namiruje iz državne riznice u mjesecu svibnju, a onda jedinice lokalne samouprave taj dug prema državi podmiruju u duljem vremenskom razdoblju u pravilu do godine dana.

Ovaj graf prikazuje ostvarene prihode od pomoći za tekuće i kapitalne projekte iz EU fondova za razdoblje 2018 – 2022. Ovdje treba naglasiti da svaki kapitalni projekt koji se jednim dijelom sufinancira iz EU fondova, uvijek sadrži financiranje i iz vlastitih sredstava, zbog čega treba biti vrlo oprezan kod ugovaranja ovakvih projekata, uvažavajući vlastite financijske i fiskalne mogućnosti proračuna Grada Ploča.  

Tekst i grafovi: Mijo Šuman

* Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Ploče Online

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni