Grad i okolica

Hrvatske ceste obnavljaju cestu od pristaništa do nadvožnjaka pokraj Jadranovog igrališta

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta dio Dalmatinske ulice u Pločama kategoriziran je u državnu cestu oznake D413 te je time predan Hrvatskim cestama na upravljanje. Hrvatske ceste d.o.o. su odmah po Odluci pristupile analizi i pripremama za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene dionice budući je ista u lošem stanju. Izrada projektne dokumentacije, nakon provedenog natječaja, ugovorena je sa tvrtkom Geoproming d.o.o. iz Metkovića.


Kao što je prethodno istaknuto, Hrvatske ceste su započele sa izradom projekta rekonstrukcije odmah po preuzimanju iz razloga lošeg stanja ceste. Naime, postojeći kolnik predmetne ceste je promjenjive širine, ima dosta lokalnih ulegnuća, izbočina i pukotina što rezultira lošim otjecanjem oborinske vode, konstantnim narušavanjem kolničke konstrukcije i smanjenjem sigurnosti i udobnosti prometovanja. Prometna signalizacija je nepotpuna i u lošem stanju te je time potrebno dodati pješačke prijelaze na određenim mjestima, kao i dodati trake za lijeva i desna skretanja. Postojeća raskrižja s nerazvrstanim cestama (gradskim ulicama) su neuređena i neadekvatna, a postoji i određen broj priključaka i prilaza stambenim i poslovnim objektima koji se nalaze s obje strane ceste. Posebno je obraćena pozornost na autobusni kolodvor koji je potrebno urediti s pripadajućim prometnim otokom. Postojećim nogostupima koji su izgrađeni na manjem dijelu zahvata, potrebna je rekonstrukcija zbog oštećenja rubnjaka, opločnjaka, brojnih pukotina, ulegnuća, prodiranja zelenila itd. Na većem dijelu nogostupi uopće ne postoje pa ih je potrebno izgraditi. Biciklističko-pješačka staza je izgrađena samo u dužini od cca 100 m, ali je i njoj potrebna obnova i uređenje. Zelene površine su nedovoljno uređene, kao i granice između njih i nogostupa. Jedan od najvećih problema je oborinska odvodnja koja je izgrađena na manjem dijelu zahvata. Glavni uzroci problema su mali uzdužnih nagibi nivelete, stanje kolnika, starost samog kanalizacijskog sustava, stalne pojave začepljivanja itd. Unutar zahvata postoje i brojne instalacije koje je potrebno rekonstruirati.

Projektom rekonstrukcije je zadržana postojeća širina prometnice, te je predviđena izrada nove kolničke konstrukcije na cijeloj dionici s potrebnim slojem tampona i dva sloja asfalta. Projektirana je kruna ceste sa prometnim trakovima širine 3,50 m, trakovima za lijeva i desna skretanja širine 3,25 m, rubnim trakovima širine 0,25 m, biciklističko pješačkom stazom širine od 2,50 m do 2,80 m cijelom dužinom zahvata, pješačkom stazom od 1,60 do 2,40 m također cijelom dužinom zahvata, bankinama širine 1 m i zelenim površinama. Na stazama su projektirani/dodani zeleni pojasevi gdje je to bilo moguće i predviđeni položeni rubnjaci i upuštanje staze gdje je to bilo potrebno zbog prilaza objektima i parcelama, kao i postojećem nogometnom stadionu. Također su projektom projektirani potrebni prilazi za potrebe industrijske zone. Izvršeno je uređenje tlocrtnih elemenata postojećeg križanja sa ŽC6216 dodavanjem traka za lijevo skretanje i poboljšanjem horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Zbog lošeg stanja i nedovoljne izgrađenosti postojeće oborinske odvodnje, predviđena je izgradnja novog sustava na cijeloj dužini zahvata, s pripadajućim elementima. Sukladno projektnom zadatku i posebnim uvjetima projektirana je i nova javna rasvjeta i DTK. Ukupna duljina rekonstruirane ceste iznosi cca 0,9 km, ukupna debljina kolničke konstrukcije je 52 cm.

Procijenjena vrijednost radova i nadzora iznosi 2.200.000,00 €, a isto će biti financirano sredstvima Hrvatskih cesta.

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi