Kultura

Priopćenje udruge GRAĐANI ZA GRAD PLOČE

Na sastanku članova udruge Građani za Grad Ploče 21. ožujka 2013. godine, donijeta je odluka da se ni pod koju cijenu neće dozvoliti gradskoj vlasti da izigra referendumsku odluku građana našeg grada o izmještanju trafostanice i uklanjanja dalekovoda.


Podsjećamo još jednom da je u obrazloženju razloga predlaganja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana koji je potpisao Gradonačelnik i Odluke koju je sukladno tome donijelo Gradsko vijeće Grada Ploča u studenom 2010. godine navedeno :

da je potrebno prihvatiti zahjtjeve udruge GRAĐANI ZA GRAD PLOČE kao da je referendum proveden i to na način da je većina građana prihvatila promjenu lokacije trafostanice.

Budući da gradska vlast do danas nije provela svoju Odluku, a ovih dana započinju radovi na lokaciji koja je neprihvatljiva za građane našeg grada, uputit ćemo gradskoj vlasti sljedeći Zahtjev uz napomenu da nema uzmaka dok se volja građana ne provede. Ovim putem, još jednom naglašavamo da ćemo iskoristiti sva odgovarajuća dopuštena sredstva da gradsku vlast primoramo da provede svoje odluke i volju građana našeg grada.

ZAHTJEV

Na temelju članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u svezi sa člankom 16.Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Ploča koja je usvojena na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča, a koja je održana 29. prosinca 2010. godine, zahtijeva se od Gradonačelnika Grada Ploča:

1./Trenutačno pristupanje proceduri ishođenja poništenja Lokacijske dozvole Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Ploče, Klasa:UP/I-350-05/11-01/160, Ur.br. 2117/1-23/5-2-12-22 od 14.lipnja 2012.godine, izdana za zahvat u prostoru, izgradnja transformatorske stanice TS 110/20 (10) kV Ploče na katastarskim česticama: 685,687,688,689,690,693,694,697,701 sve k.o. Ploče,

2./ Trenutačno pristupanje proceduri ishođenja poništenja Potvrde Glavnog projekta Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Ploče, Klasa:UP/I-360-02/13-03/85, Ur.br. 2117/1-23/5-2-14-17 od 20.siječnja 2014.godine, projekta izgradnje transformatorske stanice TS 110/20 (10) kV Ploče na katastarskoj čestici 690/4 k.o. Ploče

3./Donošenje Odluke o trenutačnoj obustavi građevinskih radova izgradnje transformatorske stanice TS 110/20 (10) kV Ploče na katastarskoj čestici 690/4 k.o. Ploče.

 

Obrazloženje

Člankom 16.Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Ploča koja je usvojena na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča, a koja je održana 29. prosinca 2010. godine, donesena je Odluka Gradskog vijeća o zabrani izdavanja lokacijske dozvole i zabrani izdavanja Potvrde glavnog projekta te sukladno istoj zabrana gradnje transformatorske stanice TS 110/20 (10) kV Ploče na katastarskoj čestici 690/4 k.o. Ploče.

Kako su protivno obvezujućoj odluci Gradskog vijeća Grada Ploča ishođene lokacijska dozvola i Potvrda glavnog projekta te se pristupilo izgradnji transformatorske stanice TS 110/20 (10) kV Ploče, ovim putem zahtjeva se od izvršnog tijela Grada Ploča hitno poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprječavanja nezakonitosti i izigravanja referendumske volje građana Grada Ploča koja je potvrđena odgovarajućim odlukama Gradskog vijeća Grada Ploča.

U Pločama, 21.03.2014. godine,

 

PREDSJEDNIK UDRUGE GRAĐANI ZA GRAD PLOČE

IVICA POPOVAC

trafo

Možda ti se sviđa

Divlje odlagaliste
Kultura

DOGOVOROM PROTIV “DIVLJAKA”

Prema ocjeni stručnjaka jedino dugoročno rješenje je izgradnja zajedničkog odlagališta za sve neretvanske gradove i općine Sanacija odlagališta otpada na
Kultura

Gitarski duo Ravi Shrestha & Miha Petric

Ne propustite večer prožetu zvukom flamenka, jazza, bluesa i etno glazbe inspiriranu melodijama sa područja Španjolske, Latinske Amerike i Balkana.